Energieleveranciers verplicht om jaarlijks goedkoopste formule voor te stellen

Eerder deze maand werd op het kabinet van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) de nieuwe gedragscode voor de energiesector ondertekend. Quasi alle energieleveranciers actief in België verzamelden rond de tafel. Voornaamste doel van de vernieuwde gedragscode is de consument te beschermen en te informeren. Inmiddels is de gedragscode aan zijn 5de versie toe.

Wat is de gedragscode voor de energiesector?

De eerste gedragscode voor de energiesector werd in 2004 gelanceerd. De gedragscode vormde op dat moment een vervolg op de liberalisering van de energiemarkt. O.a. de overheid, de consumentenorganisaties en de energiemarkt zelf waren toen vragende partij voor een charter. Het akkoord werd vervolgens in 2006, 2008 en 2013 geacutaliseerd. De versie van 2017 is dus de 5de versie van de gedragscode.

Hoewel de naam “gedragscode” zou suggereren dat het gaat om een vrijblijvend document en dat verzekeraars niet verplicht zijn om zich steeds aan het document te houden, is niet correct. De gedragscode is bindend voor de energieleverancier van zodra het ondertekend is.

Wat wijzigt de gedragscode concreet?

  1. Duidelijkheid omtrent energie-gerelateerde producten. Vandaag bieden energieleveranciers niet langer enkel energie aan. Via een energieleverancier kan men ook gelieerde producten zoals bv. een slimme thermostaat of energiescan bestellen. Hierdoor bestaat er soms onduidelijkheid wat men dient terug te betalen van zodra men het energiecontract zou wensen te beëindigen. In de gedragscode staat nu dat een energiecontract gekoppeld aan een energie-gerelateerd product verplicht in het energiecontract moet vermelden wat de consument op elk ogenblik verschuldigd is. Dit in een tabel-vorm. Het energiecontract moet ook vermelden wat de gevolgen zijn van de beëindiging op het energie-gerelateerde product. Worden deze bijkomende diensten nog geleverd? Of eindigen deze automatisch mee bij het beëindigen van de energieovereenkomst.
  2. Geen twee versies meer van hetzelfde product. Wanneer een energieleverancier de voorwaarden van een energieproduct wijzigt, kan hij niet langer exact dezelfde benaming voor het product gebruiken. Ofwel moet de energieovereenkomst een nieuwe benaming krijgen, dan wel dient het energieproduct een versie of jaartal te vermelden.
  3. Contractvernieuwingen moeten verplicht via hetzelfde kanaal gecommuniceerd worden. Wanneer men het initiële energiecontract per post afgesloten heeft, dient de energieleverancier de contractvernieuwing ook per post aan te kondigen. Op die manier wenst men te vermijden dat een consument de verlenging van het energiecontract over het hoofd ziet.
  4. Uitdrukkelijke vermelding vaste forfaitaire vergoeding. Wanneer de energieleverancier jaarlijks een vast forfaitair bedrag aanrekent, moet hij verplicht bij het afsluiten melden dat het gaat om een jaarlijks forfaitair bedrag. Wanneer het gaat om een energiecontract van bepaalde duur langer dan 1 jaar, zal het vast forfaitair bedrag in de loop van de tijd moeten afnemen. Bv. jaar 1: 100%, jaar 2: 75%, jaar 3: 50%. Verder werd overeengekomen dat wanneer na een contractvernieuwing een consument besluit om het energiecontract te beëindigen, de vaste forfaitaire vergoeding nooit meer mag bedragen dan de laatste forfaitaire vergoeding.
  5. Verzekeraar moet je verplicht informeren omtrent het goedkoopste product. Misschien wel de meest belangrijke wijziging voor consument op zoek naar het goedkoopste energieproduct. De energieleverancier is vanaf nu verplicht om jaarlijks de consument te informeren omtrent het goedkoopste tarief dat hij aanbiedt volgens het verbruik van de consument. De energieleverancier is in deze jaarlijkse communicatie ook verplicht om te verwijzen naar de website van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) waar de consument een simulatie van alle tarieven op de markt kan doen.

Door de 5de versie van de gedragscode voor de energiesector is een energieleverancier verplicht om jaarlijks de klant te informeren omtrent het goedkoopste product dat hij in zijn pakket aanbiedt. Wens je vroeger de tarieven op de markt te vergelijken? Doe dan de test op Energiekampioen.be.